VaMIS (Vastmanland Myocardial Infarction Study)

Studiepopulation

I VaMIS-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som vårdats på Kardiologkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås om de uppfyllde följande kriterier:

 1. diagnostiserad akut hjärtinfarkt
 2. bosatt i upptagningsområdet för Västmanlands sjukhus Västerås

För diagnosen akut hjärtinfarkt gällde dessa kriterier (enligt ESC:s guidelines som gällde vid tiden för inklusion):

Troponin I-värde på ≥ 0,4 µg/L med efterföljande nedgång i kombination med något av följande:

 1. symtom på myokardischemi,
 2. EKG-förändringar indikerande myokardischemi (ST-sänkningar eller -höjningar),
 3. utveckling av Q-våg på EKG, eller
 4. kranskärlsintervention.

Under tiden mellan november 2005 och maj 2011 var det 1459 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa potentiella patienter exkluderades ett antal pga språksvårigheter (n=57), demens/konfusion (n=81), annan svår sjukdom (n=62), logistiska problem (n=106), ovilja att delta (n=50) och andra skäl (n=95). Således kvarstod 1008 (69,1 %) patienter som utgjorde studiepopulationen.

Studieprotokoll

Försökspersonerna genomgick ett omfattande undersökningsbatteri med:

 • Frågeformulär innefattande tidigare och aktuella medicinska problem, medicinering, tobaks- och alkoholvanor, fysisk aktivitet, sjuklighet i släkten, livskvalitet, typ-D-personlighet m m.
 • Längd, vikt, midje- och stussmått, blodtryck i armar och anklar
 • Peak expiratory flow (PEF) och handgreppsstyrka
 • Vilo-EKG med 12 avledningar
 • Ultraljudsundersökningar av hjärta (ekokardiografi) och kärl (halspulsådror, njurartärer, bukaorta)
 • Kranskärlsröntgen (gäller cirka 800 av patienterna)
 • Patienter utan tidigare känd diabetes genomgick glukosbelastningstest (med mätning av B-glukos fastande före och 120 minuter efter intag av 75 g glukos per oralt)
 • Blodanalyser (bl a ”blod-, elektrolyt- och leverstatus”, troponin I, P-glukos, HbA1c, kolesterol och dess fraktioner, triglycerider, apolipoproteiner, CRP, cystatin C, NT-proBNP, insulin, proinsulin, thyreoideaprover). Blodprover är också alikvoterade till mikrorör och förvaras nedfrysta på Ishotellet vid Uppsala Biobank för framtida analyser.