Beskrivning av SAVa-projektet

Bakgrund

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död i världen. I västvärlden står dessa sjukdomar för nära 20 % av de totala sjukvårdskostnaderna. Ateroskleros (”åderförkalkning”) är i flertalet fall den grundläggande mekanismen bakom dessa sjukdomstillstånd. Behandling av traditionella riskfaktorer (högt blodtryck, diabetes, rökning, förhöjda blodfetter och fetma) har spelat en central roll i förebyggande av de aterosklerosrelaterade sjukdomarna. Ett problem är dock att minst hälften av patienter som insjuknar i hjärtkärlsjukdom saknar eller bara har en av de traditionella riskfaktorerna, vilket indikerar att det finns andra viktiga bakomliggande faktorer. Det föreligger ett stort behov att förbättra den traditionella riskbedömningen av individen för att kostnadseffektivisera de preventiva strategierna och därigenom reducera både nyinsjuknanden och återfall.

I projektet SAVa (Study of Atherosclerosis in Vastmanland) ingår två stora delprojekt: VaMIS (Vastmanland Myocardial Infarction Study) och PADVa (Peripheral Arterial Disease in Vastmanland). I dessa projekt inkluderades under perioden november 2005 – maj 2011 patienter (n = 1460) med olika kliniska manifestationer av ateroskleros, nämligen perifer artärsjukdom (PADVa) och akut hjärtinfarkt (VaMIS). Till detta undersöktes också ett stort antal kontrollpersoner (n = 855), slumpmässigt inkluderade från befolkningen och matchade mot VaMIS-patienterna på kön, ålder och bostadsort.

Studiepopulationer

 • VaMIS (Vastmanland Myocardial Infarction Study)

  I VaMIS-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som vårdats på Kardiologkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås om de uppfyllde följande kriterier:

  1. diagnostiserad akut hjärtinfarkt
  2. bosatt i upptagningsområdet för Västmanlands sjukhus Västerås
 • PADVa (Peripheral Artery Disease in Vastmanland)

  I PADVa-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som remitterats till ultraljudslaboratoriet på Kärlkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås pga känd eller misstänkt kärlsjukdom och som uppfyllde minst ett av följande kriterier:

  1. claudicatio-besvär och ankel-arm-index på ≤ 0,9 i symtomatisk nedre extremitet
  2. claudicatio-besvär och ultraljudsfynd i form av stenoserande artärförändring i symtomatisk nedre extremitet, eller
  3. minst lindrig stenos eller ocklusion i någon av de inre halsartärerna (oavsett symtom).
 • Kontrollpersoner från allmän befolkning

  För varje patient som inkluderades i VaMIS-kohorten inbjöds en person från allmän befolkning att delta. Denna person valdes slumpmässigt från Befolkningsregistret bland dem med samma kön, ålder och bostadsort som VaMIS-patienten. Om den inbjudna personen tidigare hade haft hjärtinfarkt bjöds en ny person in för undersökning (som kontroll i VaMIS-studien), men båda kontrollpersonerna genomgick ändå undersökningarna enligt studieprotokollet.