PADVa (Peripheral Arterial Disease in Vastmanland)

Studiepopulation

I PADVa-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som remitterats till ultraljudslaboratoriet på Kärlkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås pga känd eller misstänkt kärlsjukdom och som uppfyllde minst ett av följande kriterier:

 1. claudicatio-besvär och ankel-arm-index på ≤ 0,9 i symtomatisk nedre extremitet, eller
 2. claudicatio-besvär och ultraljudsfynd i form av stenoserande artärförändring i symtomatisk nedre extremitet, eller
 3. minst lindrig stenos eller ocklusion i någon av de inre halsartärerna (oavsett symtom).

Under tiden mellan april 2006 och februari 2011 var det 614 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa potentiella patienter avböjde 162 (26,4 %) att delta. Således kvarstod 452 (73,6 %) patienter som utgjorde den slutliga studiepopulationen.

Studieprotokoll

Försökspersonerna genomgick ett omfattande undersökningsbatteri med:

 • Frågeformulär innefattande tidigare och aktuella medicinska problem, medicinering, tobaks- och alkoholvanor, fysisk aktivitet, sjuklighet i släkten, livskvalitet, typ-D-personlighet m m.
 • Längd, vikt, midje- och stussmått, blodtryck i armar och anklar
 • Dynamisk och statisk spirometri
 • Ambulatorisk 24-timmars blodtrycksmätning
 • Vilo-EKG med 12 avledningar
 • Ultraljudsundersökningar av hjärta (ekokardiografi) och kärl (halspulsådror, njurartärer, bukaorta)
 • Hälften av patienterna utan tidigare känd diabetes (ett slumpmässigt stickprov) genomgick glukosbelastningstest (med mätning av B-glukos fastande före och 120 minuter efter intag av 75 g glukos per oralt)
 • Blodanalyser (bl a ”blod-, elektrolyt- och leverstatus”, troponin I, P-glukos, HbA1c, kolesterol och dess fraktioner, triglycerider, apolipoproteiner, CRP, cystatin C, NT-proBNP, insulin, proinsulin, thyreoideaprover). Blodprover är också alikvoterade till mikrorör och förvaras nedfrysta på Ishotellet vid Uppsala Biobank för framtida analyser.